Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. 1429 din 15.06.2021
    Partile contractante 
    Societatea Comerciala .TRAVEL EXPRES, cu sediul în ORADEA, str.Corneliu Coposu nr.1, tel. 0770383623, cod unic de înregistrare RO16009804, Reg. Com. J02/1682/2003, titulara a Licentei de turism nr. 1290/28.02.2019, pentru ………….., cu sediul în ………………………………..…………………cod unic de inregistrare ……………….….., Registrul Comertului  ………………… reprezentata prin ………………………, în calitate de director vanzari, denumita în continuare 
Agentia,si 
      Domnul/Doamna …………………….……………., domiciliat/domiciliata în ………………………………………… telefon …………………………., posesor/posesoare a cartii de identitate seria …… nr ………………, eliberat/eliberata ………………..………. la data ……………….. 
    au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001. 

   I. Dispozitii generale 
   1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de ………………………………. cu sediul în ……………………..……………………., titulara a Agentiei de turism TRAVEL EXPRES, cu sediul în ORADEA, str. Corneliu Coposu nr.1 cu Licenta de turism nr. 1290, care garanteaza buna executare a acestuia în baza contractului încheiat cu tour operatorul. 
   2. Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice în urmatoarele variante: 
   a) servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate în mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite în continuare servicii la cerere; 
   b) servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice, denumite în continuare servicii din oferta standard; 
   c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihna si/sau de tratament. Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard. 
    Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecareia dintre ele. 
   3. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau de tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusa în materialele de prezentare fac parte integranta din prezentul contract. Modelul bonului de comanda este prevazut în anexa la prezentul contract. 

   II. Aparitia raporturilor contractuale 
   1. În cazul serviciilor la cerere, al ofertei standard si a biletelor de odihna si tratament acest contract se considera încheiat în momentul în care turistul a primit confirmarea scrisa a solicitarii sale. 

   III. Obiectul contractului 
   1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevazute la cap. I, în schimbul platii pretului. 
   2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentia se afla descrise în materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, oferte letrice), în cazul ofertei standard si a biletelor de odihna si/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere. 
   3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei. 

   IV. Pretul 
1. Pretul / Tariful contractului este ……………… si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. 
Tariful este exprimat în Euro pentru serviciile turistice externe şi în lei pentru serviciile turtistice interne şi este publicat în cadrul ofertei.  
Tarifele în Euro se pot plăti şi în lei la cursul zilei + 2% risc de schimb valutar.
2. Avansul este de minim .........% (610 E) si se plateste in ziua rezervarii. 
Diferenta pana la suma totala a pachetului se plateste pana la data de ……….

La ofertele de tip early booking, first booking si inscrieri timpurii nu se accepta modificari sau anulari, penalizarea fiind de 100%.
 
 V. Drepturile si obligatiile Agentiei 
1. În cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecarii. 
  2.  Agentia poate modifica pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului; redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist; cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Aceasta modificare nu poate avea loc cu mai putin de 20 de zile inainte de data plecarii.
   3. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agentia este obligata: 
   a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate; 
   b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice; 
   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate. 
   4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv în situatia în care aceste obligatii trebuiau îndeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 
   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului; 
   b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta major ape care nici agentia nici prestatorii nu le puteau prevedea sau evita (grevă, conflicte politice şi de război, situaţii catastrofale, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene în mod unilateral stabilesc limite de răspundere sau aduc modificări cu privire la orar sau itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc).
     5. Agentia îşi rezervă dreptul de a schimba hotelul cu altul, de aceeaşi categorie, în cazul suprarezervărilor sau problemelor tehnice.
    În situatia în care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, Agentia are dreptul sa cheme în garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului. 
    6. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, în termen de 5 zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 
   a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai puţin la avion); 
   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, turistul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului; 
   c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului; 
   d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultative (medicala, storno – de anulare a pachetului de servicii) 

   VI. Drepturile si obligatiile turistului 
1. În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile prevazute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel puţin 5 zile înainte de plecare. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (penalizari pentru schimbarea de nume)
2. Turistul raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agenţiei la înscriere (nume prenume, data naşterii, nr. paşaport, domiciliu etc), pentru valabilitatea documentelor personale şi pentru eventualele prejudicii cauzate în urma informaţiilor eronate. Turistul se obligă să respecte prevederile legale cu privire la regimul paşapoartelor, al vizelor, vamă, asigurare medicala etc. Prejudiciile cauzate din nerespectarea celor de mai sus vor fi suportate de turist. În cazul în care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate participa la călătoria turistică, Agenţia nu poate fi obligată la restituirea sumelor de bani plătite de turist.
  3.În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite. 
   4.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap. VI pct. 1, hotarârea sa de a opta pentru: 
   a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau 
   b) acceptarea noilor conditii ale contractului. 
   4.2. În cazul în care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 
   a) sa accepte un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta la acelasi pret sau superioara (caz în care turistul va suporta costurile suplimentare), propus de Agentie; 
   b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret; 
   c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 
   4.3. În toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care: 
   a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat turistul în scris, în termenul mentionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii; 
   b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile); 
   c) anularea s-a facut din vina turistului. 
   5. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. 
    Daca turistul, dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract. 
   6. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
   7. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 
   8. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament) în vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, în caz contrar urmând sa suporte contravaloarea pagubelor produse. 
   VII. Renuntari / modificări, penalizari, despagubiri 
   1. În cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, sau solicită modificarea rezervării confirmate, ce presupune anularea contractului (modificare perioada, hotel, program turistic) în cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza: 
a) 25% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii; 
b) 50% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 20 – 30 de zile calendaristice înainte de data plecării
   c)   100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 20 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. 
    La ofertele de tip early booking, first booking sau inscrieri timpurii nu se accepta modificari sau anulari, penalizarea fiind de 100%.
    2. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale. 
   3. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. 
   4. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera. 
   5. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renuntare nu este luata în considerare. 
   6. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, despagubiri ce nu pot depasi de doua ori pretul pachetului de servicii turistice prevazut în contract. Agentia este raspunzatoare pâna la acoperirea integrala a prejudiciului în cazul în care este responsabila de ranirea sau decesul turistului ca urmare a actiunilor ori a neglijentei sale. 

VIII. Reclamatii 
   1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei, cât si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului). 
   2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca în termen de 10 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin în conditiile prezentului contract. 
      IX. Asigurari 
Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau de faliment al agentiei touroperatoare la ...............
   Conditiile în care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt: 
   1. În cazul în care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa întoarcerea turistului în România, în conditiile politei de asigurare încheiate între Agentie si societatea de asigurare. 
   2. În cazul în care turistul solicita de la Agentie contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 
   3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la cap. X pct. 2. 
   4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 
   5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire însotita de documentele justificative. 
   6. Documentele justificative constau în: 
   a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; 
   b) confirmarile de primire precizate la pct. 2, 3 si 5 din prezentul capitol; 
   c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; 
   d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. 
    Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative. 
   7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2. 
   8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita de asigurare. 
   9. Despagubirea va fi platita în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist. 
   10. În cazul în care dupa plata despagubirii Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentând debitul. 

   X. Dispozitii finale 
    Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
   XI. Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal
Societatea TRAVEL EXPRES  S.R.L. tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare, respectiv a Regulamentului (EU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016, (prescurtat GDPR). Mai jos vă prezentăm informații privind politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv la protecția pe care v-o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.
Operatorul datelor cu caracter personal este Societatea TRAVEL EXPRES S.R.L. (denumită în continuare ”Societatea”), cu sediul / adresa de corespondență în Oradea, str. Corneliu Coposu nr.1 având e-mail: office@travelexpres.ro   Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal se află și pe website-ul societății: www.travelexpres.ro. 
Aplicarea prevederilor Regulamentului (EU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR). În data de 25 mai 2018, intră în vigoare Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016, (prescurtat GDPR) și, începând cu aceeași dată, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: office@travelexpres.ro 
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: este reprezentat de încheierea și executarea contractelor/comenzilor privind livrarea mărfurilor și prestarea serviciilor, în care sunteți parte și pe care le încheiați (fie cumpărător, beneficiar, garant, avalist, reprezentant sau orice altă calitate), precum și pentru realizarea, inclusiv pe calea justiției, a drepturilor și obligațiilor conferite de legislație în legătură cu executarea contractelor. Astfel, temeiul juridic al prelucrării este dat de încheierea și executarea contractului, respectiv de urmărirea unui interes legitim, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. (b) și lit. (f), din Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 (prescurtat GDPR). Totodată, întrucât sunteți clientul nostru, considerăm că avem un interes legitim să vă contactăm în vederea ofertării de produse / servicii (preambulul 47 din GDPR). Dacă Societatea va intenționa o prelucrare secundară având ca temei consimțământul, conform art. 6 alin (1) lit. a) din GDPR, atunci vi se va solicita acest consimtământ, conform scopurilor specifice.
Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate: Datele cu caracter personal prelucrate pot include numele, prenumele, adresa, CNP, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii clientului, detaliile privind comenzile transmise către Societate sau detalii privind contractele încheiate cu Societatea. Aceste date pot să provină atât de la dvs., cât și din alte surse (ex. informații obținute de la Registrul Comerțului, etc)
Cine poate prelucra datele cu caracter personal : Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de Societate să prelucreze datele în numele și pe seama sa, dar, cu toate acestea, Societatea TRAVEL EXPRES S.R.L. rămâne operatorul datelor dumneavoastră.
Păstrarea datelor cu caracter personal : Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării, de ex. pentru prelucrarea comenzilor, livrări, pentru a îndeplini anumite obligații legale (cum ar fi obligațiile evidență de contabilă și raportare fiscală, arhivare, alte obligații specific domeniului de activitate al Societății etc.). Începând cu data de 25 mai 2018, informații despre durata prelucrării datelor dumneavoastră pot fi obținute la următoarea adresă de e-mail: office@travelexpres.ro 
Drepturile clientului : Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea acestora, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate, conform prevederilor GDPR. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții prevăzute în GDPR.
Transmiterea de către client a datelor sale cu caracter personal : Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume, adresă sau alte date necesare executării contractului) vă va împiedica să ne plasați o comandă sau să încheiați cu societatea noastră un contract de livrare marfă/prestări servicii etc.
Consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale : Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale, când prelucrarea se va efectua pe bază de consimțământ conform art. 6 alin. (1) lit (a), dacă sau atunci când va fi cazul. Acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.
Ce puteți face în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile conferite prin GDPR: Aveți dreptul de a ne contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: office@travelexpres.ro respectiv de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor, în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile prevăzute în GDPR.
Prelucrarea automată a datelor și transferul internațional al acestora: Nu se vor lua decizii bazate pe prelucrare automata, conform art. 22 din GDPR, și nu există intenția de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională. 


                    AGENTIA   DE   TURISM                                                               Am luat la cunoștiință      
                   SC TRAVEL EXPRES SRL                                                                         TURISTANEXA Contract Nr ………… Data ……………..


1. DATE TURISTI

NUME   PRENUME
DATA NASTERIINR. PASAPORT / C.I


2. DATE EXCURSIE

DESTINATIA / PROGRAM
De completat
Data plecarii (autocar, avion)

Data intrarii  (check in) la cazare

Data iesirii (check out) de la cazare

Nr. nopti 

Denumire Hotel / Vila

Servicii de masa

Nr / Tip camera

Mijloc de transport

Alte servicii

Servicii neincluse                                        

                                                                   
                    AGENTIA   DE   TURISM                                                               Am luat la cunoștiință      
                   SC TRAVEL EXPRES SRL                                                                         TURIST